Get Adobe Flash player

CLB Waas en Dender 
p.a. Dijkstraat 43 
9200 Dendermonde

052/21.52.53 - fax 052/21.21.28

Diensthoofd Hilde Lauwers
Arts

Dr. Sofie Besaen

Maatschappelijk werker Evi Janssnes
Paramedisch werker Isabel Van Alfaene
Psycho-pedagogisch consulent Lynn Verheyt
   


Contactpersoon lager : Lynn Verheyt
Contactpersoon kleuters: Lynn Verheyt

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding is de versmelting van de vroegere PMS-centra en het medisch schooltoezicht. 
Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. 
Het situeertdaartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: 
- het leren en studeren; 
- de onderwijsloopbaan; 
- de preventieve gezondheidszorg; 
- het psychische en sociaal functioneren.

De school en het CLB stellen een gezamenlijk beleidscontract op dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. 
Dat is met de ouders besproken in de schoolraad.

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. 
Het CLB werkt gratis en discreet.Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, 
zal het een begeleidingsvoorstel doen. 
Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. 
Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is 
om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan.

Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:
- de begeleiding van leerlingen die spijbelen;
- collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen ivm besmettelijke ziekten.

Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. 
Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. 
Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum. 
De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, 
ouders en scholen voor te stellen. 
Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend. 
Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, 
behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling 
tot het einde van de periode van niet-inschrijving.
Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. 
Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere PMS-MST-dossier. 
Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. 
Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. 
Er bestaat maar één CLB- dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. 
Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. 
Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. 
Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. 
Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. 
U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. 
U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatie­gegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult. 
Indien u verzet aantekent, verzendt het vorige CLB enkel de verplichtover te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. 
Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

Adres van het CLB: CLB Waas en Dender 
Dijkstraat 43 
9200 Dendermonde 
tel. (052) 21.52.53

Het is wenselijk vooraf telefonisch een afspraak te maken.
U kan als ouder altijd rechtstreeks contact opnemen met het CLB. 
Voor een goede samenwerking informeert u best ook de school via de leraar of de directie.

Copyright VBS Lebbeke 2015